Tổng hợp mẫu hợp đồng quảng cáo Tik Tok chuẩn

By Phạm Thị Thúy My - Lượt xem : 30471
Ngày đăng: / Ngày cập nhật:

Bạn đang muốn trở thành một Agency quảng cáo TikTok. Tức là trở thành đơn vị hỗ trợ setup quảng cáo Tik Tok cho cửa hàng, doanh nghiệp. Với ý định đó, bạn cần phải chuẩn bị mẫu hợp đồng quảng cáo TikTok thật chuyên nghiệp, đầy đủ điều khoản. Nếu chưa chuẩn bị được mẫu hợp đồng cho mình, bạn có thể tham khảo những mẫu hợp đồng sau đây nhé!

hợp đồng quảng cáo tik tok
Mẫu hợp đồng quảng cáo Tik Tok hoàn chỉnh cho  Agency mới

1. MẪU HỢP ĐỒNG 1

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TIK TOK

(Số: ……………./HĐDVQCTM)

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại …………………………

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ QUẢNG CÁO (BÊN A):……………………..……………………..……………….

Địa chỉ:……………………..……………………..……………………..…………………………

Điện thoại:……………………..……………………..……………………..………………………

Fax:……………………..……………………..……………………..……………………………..

Mã số thuế:……………………..……………………..……………………..……………………

Tài khoản số:……………………..……………………..……………………..……………………

Do ông (bà):……………………..……………………..……………………..…………………….

Chức vụ: ……………………..……………………..……………………..…………………... làm đại diện.

BÊN NHẬN DỊCH VỤ QUẢNG CÁO (BÊN B):……………………..……………………..……

Địa chỉ:……………………..……………………..……………………..…………………………

Điện thoại:……………………..……………………..……………………..……………………...

Fax:……………………..……………………..……………………..……………………………..

Mã số thuế:……………………..……………………..……………………..……………………

Tài khoản số:……………………..……………………..……………………..……………………

Do ông (bà):……………………..……………………..……………………..…………………….

Chức vụ: ……………………..……………………..……………………..…………………... làm đại diện.

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

a) Hình thức: Bên A thuê bên B làm dịch vụ quảng cáo ……………………..…………………………...

bằng hình thức ……………………..……………………..

b) Nội dung: Được hai bên thỏa thuận có phụ lục đính kèm phù hợp với pháp luật hiện hành.

c) Chi tiết quảng cáo: Phụ lục đính kèm và không tách rời khỏi hợp đồng.

ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC, PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO

2.1. Phương thức: Yêu cầu nêu được hình thức, chất lượng bằng hình ảnh, biểu tượng, âm thanh, lời nói … có sức hấp dẫn lôi cuốn khách hàng.

2.2. Phương tiện: Yêu cầu quay hình ảnh, vẽ biển hiệu, panô, áp phích, bảng có hộp đèn, chữ nổi, hay trên báo chí, tạp chí, truyền hình…

Việc sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại phải đảm bảo:

a) Tuân thủ quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản, thông tin, chương trình hoạt động văn hoá, thể thao, hội chợ, triển lãm;

b) Tuân thủ quy định về địa điểm quảng cáo, không gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, môi trường, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.

c) Đúng mức độ, thời lượng, thời điểm quy định đối với từng loại phương tiện thông tin đại chúng.

ĐIỀU 3: PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

a) Tổng chi phí dịch vụ theo hợp đồng là: ………….. đồng (Bằng chữ: ……………………….)

Trong đó bao gồm:

- Phí dịch vụ quảng cáo là: ………… đồng

- Chi phí về nguyên, vật liệu là: …………. đồng

- Chi phí khác (nếu có) là: …………... đồng

b) Bên A thanh toán cho bên B bằng đồng Việt Nam bằng hình thức …………………… và được chia ra làm …… lần.

- Lần thứ nhất: ……………………..……………………..……………………..……………………...

- Lần thứ hai: ……………………..……………………..……………………..……………………….

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Quyền của bên A

a) Lựa chọn người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại;

b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.

4.2. Nghĩa vụ của bên A

a) Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin trung thực, chính xác về hoạt động sản xuất, hàng hóa dịch vụ thương mại đơn vị mình và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp cho bên B.

b) Khi có sự tranh chấp bên thứ ba về những nội dung thông tin kinh tế, nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền… đối với bên A thì bên A phải tự mình giải quyết, trong trường hợp đó bên B có quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng và yêu cầu bên A chịu trách nhiệm bồi thường chi phí cho bên B (nếu có).

c) Trả phí dịch vụ quảng cáo theo thỏa thuận nêu tại Điều 3 hợp đồng.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Quyền bên B

a) Yêu cầu bên A cung cấp thông tin quảng cáo trung thực, chính xác theo đúng thời hạn hợp đồng .

b) Được nhập khẩu vật tư, nguyên liệu và sản phẩm quảng cáo thương mại cần thiết cho hoạt động dịch vụ quảng cáo theo quy định pháp luật.

c) Nhận phí quảng cáo theo thỏa thuận trong hợp đồng.

5.2. Nghĩa vụ của bên B

a) Thực hiện dịch vụ quảng cáo thương mại theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng.

b) Thực hiện sự lựa chọn của bên A về người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại;

c) Tổ chức quảng cáo trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại theo thông tin mà bên A đã cung cấp.

ĐIỀU 6: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

6.1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh, bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai bên cùng có lợi (có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung đó).

6.2. Trường hợp có nội dung tranh chấp không tự giải quyết được thì hai bên thống nhất sẽ khiếu nại tới tòa án …………….. là cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

6.3. Chi phí về kiểm tra, xác minh và lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

ĐIỀU 7: THỜI HẠN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ……. tháng ……. năm ……… đến ngày ……. tháng ……. năm ……….. Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng sau đó ……………. ngày. Bên B có trách nhiệm tổ chức vào thời gian, địa điểm thích hợp.

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau

               ĐẠI DIỆN BÊN A                                          ĐẠI DIỆN BÊN B

 

                      Chức vụ                                                      Chức vụ

 

              (Ký tên, đóng dấu)                                       (Ký tên, đóng dấu)

Tham Khảo Ngay: Bảng Giá Cho Thuê Tài Khoản Quảng Cáo TikTok Tốt Nhất 2021

2. MẪU HỢP ĐỒNG 2

 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TIK TOK

Số:........./2015/HĐDV

 

- Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2005 và văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật thương mại năm 2005 và văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và  văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật báo chí năm năm 1999 và văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật quảng cáo năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ văn bản luật liên quan khác;

- Căn cứ khả năng và nhu cầu của bên.

Hôm nay,  ngày…..tháng…..năm 201…., tại trụ sở Công ty …………………., Chúng tôi gồm:

BÊN A: …………………………………………………………………………………..

Giấy ĐKDN: số ………………..……do……………………...…cấp ngày …………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………...Fax: ……………………………………………….....

Tài khoản số:    …………………………... tại Ngân hàng ……………………………...............

Đại diện: …………………………………..Chức danh: ………………………..…………………

BÊN B: …………………………………………………………………………………………….

Giấy ĐKDN số: …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………….. Fax: ……………………………………………………….

Tài khoản số:……………………………………………………………………………………….

Đại diện: …………………………………….. Chức danh: ……………………………………….                                                                                              

Xét thấy:

- Để thúc đẩy hoạt động kinh doanh và phát triển thương hiệu, Bên A có nhu cầu sử dụng dịch vụ quảng cáo của Bên B.

- Bên B là Công ty truyền thông được thành lập và hoạt động hợp pháp, có toàn quyền trong việc khai thác kinh doanh thương mại trên Báo điện tử congluan.vn và tổ chức sự kiện như: toạ đàm, hội nghị, hội thảo …

- Với thế mạnh về quảng cáo nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh và phát triển thương hiệu cho cá nhân, tổ chức, với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, sáng tạo, Bên B sẽ thực hiện công việc theo yêu cầu Bên A một cách linh hoạt, nhanh chóng và hiệu quả.

Xét  yêu cầu của Bên A và năng lực của Bên B, bên đã thỏa thuận và đi đến thống nhất ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ này (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) với những điều khoản sau đây:

Điều 1: Nội dung công việc

1.   Bên A đề nghị và Bên B đồng ý cung cấp dịch vụ quảng cáo trên TikTok....................................... với hạng mục công việc sau:

Nội dung

Lựa chọn (P)

a. Đăng quảng cáo giới thiệu thông tin, hình ảnh, logo của Bên A  (có đính kèm bản chụp do Bên A cung cấp);

b. Hỗ trợ tin, bài viết quảng cáo.

2.   Trên cơ sở đề nghị của Bên A, Bên B đồng ý thực hiện công việc nêu tại Khoản 1 Điều này cho Bên A hoặc/và thực hiện công việc sau đây (dịch vụ nào không được lựa chọn sử dụng thì phải được gạch xóa rõ ràng):

…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………...………………………………............................................................................

3. Công việc nêu tại Điều này sẽ được thể hiện cụ thể tại Khoản 1 Điều 3 Hợp đồng qua mục như đối tượng, số lượng, diện tích.

Điều 2: Thời hạn của Hợp đồng

1.     Hợp đồng này sẽ được thực hiện từ ngày........./………/………đến ngày…....../…….../……

2.     Thời hạn nêu tại Khoản 1 Điều này được tính bắt đầu từ khi Bên A cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài liệu cần thiết cho Bên B thực hiện công việc theo Hợp đồng này.

3.     Trong vòng 10 (mười) ngày trước khi hết thời hạn Hợp đồng, bên tiến hành đàm phán để gia hạn Hợp đồng.

Điều 3: Phí dịch vụ

1.  Phí dịch vụ được bên thỏa thuận, thống nhất là: ………………………………VNĐ

(Bằng chữ: ……………………………………………………………………...đồng); cụ thể:

STT

Đối tượng

Số lượng

Diện tích

Đơn giá (VNĐ)

Thành tiền (VNĐ)

2.     Toàn bộ phí nêu tại Khoản 1 Điều này chưa bao gồm thuế GTGT.

3.     Trong quá trình thực hiện công việc, nếu có điều chỉnh nội dung công việc thì bên sẽ bàn bạc, thỏa thuận bổ sung, điều chỉnh về phí dịch vụ và thời gian thực hiện công việc.

Điều 4: Thanh toán

1.   Thời hạn thanh toán

Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn toàn bộ giá trị của Hợp đồng này theo 02 đợt như sau:

a.      Đợt 1: Ngay sau khi ký Hợp đồng này, Bên A thanh toán cho Bên B số tiền là .................................................VNĐ (bằng chữ: ................................................................).

b. Đợt 2: Sau khi Bên B hoàn tất công việc nêu tại Điều 1 Hợp đồng này, Bên A thanh toán toàn bộ số tiền còn lại cho Bên B theo Hợp đồng này.

2.  Hình thức và đồng tiền thanh toán

Bên thống nhất thanh toán bằng đồng tiền Việt Nam theo hình thức tiền mặt hoặc/và chuyển khoản.

Điều 5: Cung cấp và bảo mật thông tin, quyền sở hữu trí tuệ

1.     Ngay sau khi ký kết Hợp đồng, Bên A có trách nhiệm nhanh chóng cung cấp đầy đủ, chính xác cho Bên B thông tin, hồ sơ, tài liệu nhằm thực hiện công việc nêu tại Hợp đồng và chịu mọi trách nhiệm về tính hợp pháp (bao gồm cả vấn đề sở hữu trí tuệ), đối với mọi thông tin, hồ sơ, tài liệu đã cung cấp cũng như mọi vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Đơn vị mình; trường hợp cần cung cấp bổ sung thì chậm nhất cũng không quá hai ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Bên B không chịu trách nhiệm khi Bên A cung cấp các thông tin, hồ sơ, tài liệu sai lệch, chậm trễ gây ảnh hưởng tới công việc.

2.     Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, bên thường xuyên trao đổi thông tin để kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh nhằm đảm bảo thực hiện Hợp đồng có hiệu quả. Bên cam kết bảo mật mọi thông tin đã trao đổi với nhau trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng, trừ trường hợp Cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu hoặc bên có thỏa thuận khác.

3.     Bên thừa nhận rằng: trừ những thông tin, tư liệu, hình ảnh, bài viết…là sản phẩm trí tuệ của Bên B thì toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ đối với thông tin, tài liệu (nhãn hiệu, hình ảnh,…) do Bên A cung cấp cho Bên B để thực hiện công việc của Hợp đồng này sẽ thuộc về Bên A.

Điều 6: Phạt vi phạm Hợp đồng

Nếu bên nào vi phạm thoả thuận trong Hợp đồng này thì phải thanh toán cho Bên bị vi phạm một khoản tiền phạt bằng 8% tổng giá trị của Hợp đồng này cũng như chi phí mà Bên bị vi phạm phải bỏ ra cho việc khiếu nại, kiện tụng để đòi được số tiền trên (các chi phí này do Bên bị vi phạm tự xác định).

Điều 7: Giải quyết tranh chấp

1. Bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện Hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh, bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng, hoà giải, đảm bảo các bên cùng có lợi (có lập biên bản ghi lại toàn bộ nội dung các bên đã bàn bạc, thoả thuận).

2. Trường hợp có nội dung tranh chấp không tự giải quyết được, bên thống nhất sẽ chọn Toà án nhân dân nơi Bên B có trụ sở là cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.

Điều 8: Chấm dứt và thanh lý Hợp đồng

1.  Chấm dứt Hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau:

a. Công việc nêu tại Hợp đồng này được hoàn thành như bên đã thỏa thuận;

b. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, bên có sự thỏa thuận về việc chấm dứt Hợp đồng;

c. Bên A cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu không trung thực, không chính xác làm ảnh hưởng tới việc thực hiện Hợp đồng này và theo đó, Bên B yêu cầu chấm dứt Hợp đồng;

d. Do có sự thay đổi về chủ trương chính sách của Nhà nước, quyết định của Đơn vị chức năng...dẫn đến không thể thực hiện được Hợp đồng này;

e. Trường hợp bất khả kháng theo quy định;

f.  Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc/và trường hợp khác được quy định cụ thể tại Hợp đồng này (nếu có).

2. Thanh lý Hợp đồng

Chậm nhất là 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi Hợp đồng này chấm dứt có hiệu lực thì bên phải thanh lý Hợp đồng.

Điều 9: Điều khoản chung

1. Bên cam kết việc ký kết Hợp đồng này là đúng thẩm quyền và trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, không bị bất cứ sức ép hay lừa dối nào. Bên A cam kết và bảo đảm rằng đã nhận được tất cả giấy uỷ quyền và phê chuẩn cần thiết đối với Hợp đồng này cũng như những giao dịch khác liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này để đảm bảo Hợp đồng này hợp pháp; chịu trách  nhiệm giải quyết mâu thuẫn, xung đột nội bộ hoặc/và bên khác (nếu có).

2. Bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh thỏa thuận trong Hợp đồng. Những nội dung không được thể hiện trong Hợp đồng sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật. Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp đồng hoặc/và hoạt động cụ thể phục vụ cho Hợp đồng được các bên thống nhất, lập thành phụ lục hoặc/và văn bản khác (phụ lục hoặc/và văn bản khác được coi là thành phần không tách rời của Hợp đồng này).

 

3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày bên ký kết cho đến khi chấm dứt theo Điều 8 Hợp đồng này.

Hợp đồng này gồm 09 (chín) Điều, được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

                                                       CHỮ KÝ CỦA  BÊN

BÊN A:

BÊN B:

 

3. MẪU HỢP ĐỒNG 3

 

HỢP ĐỒNG QUẢNG CÁO TRÊN TIKTOK

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005;

- Căn cứ Luật thương mại năm 2005;

- Căn cứ quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng tài nguyên Internet hiện hành của Bộ Bưu chính viễn thông;

- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Chúng tôi gồm:

Bên sử dụng dịch vụ (Bên A): CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Người đại diện:

Chức vụ:

Giám đốc

Địa chỉ:

Số 120 A4, ngõ 129, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Mã số thuế:

Điện thoại: 02435510350

 

Mobile: 0986116605

Email: lienhe@luatminhkhue.vn

 

Website: www.luatminhkhue.vn

Bên cung cấp dịch vụ (Bên B): CÔNG TY CỔ PHẦN………….

Người đại diện:…………………

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ:...…………………………………………………………………

Điện thoại: 043……………

Fax: 043……….

Mã số thuế:…………………

Tài khoản:…………………..

Tại: NH thương mại Á Châu ……

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng với điều khoản sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG

1.1 Bên A yêu cầu quảng cáo trên Tik Tok

1.2 Dịch vụ này có giá trị trong vòng 06 tháng (từ ngày 01 tháng 09 năm 2012 đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2013). Bên A có trách nhiệm đóng phí quảng cáo trên Tik Tok theo thông báo của bên B. Trường hợp bên A không đóng phí quảng cáo trên Google đúng hạn, thì bên B có quyền tạm ngừng dịch vụ mà không cần thông báo trước.

ĐIỀU 2. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1 Giá trị hợp đồng được tính theo: Giá view + Số view

2.2 Phương thức thanh toán:

- Bên A thanh toán cho Bên B bằng phương thức chuyển khoản ;

- Số tiền thanh toán được ấn định chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng;

- Ngay sau khi của tháng 100% giá trị hợp đồng …..000.000 (………..triệu đồng) sau khi hợp đồng này được ký. Phương thức thanh toán chuyển khoản.

2.3 Dịch vụ quảng cáo trên Tik Tok chạy đủ số view đăng ký

ĐIỀU 3. TRÁCH NHIỆM BÊN A

3.1 Bên A phải cung cấp đầy đủ thông tin về tài khoản Tik Tok, video của bên A cho bên B

3.2 Bên A có trách nhiệm thông báo, cập nhật bằng văn bản cho Bên B toàn bộ thông tin thay đổi (nếu có) liên quan đến việc quảng cáo trên Tik Tok, thông số kỹ thuật đảm bảo thông tin chính xác nhất về việc quảng cáo trên TikTok.

3.3 Tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước Việt Nam về sử dụng dịch vụ Internet, không được sử dụng website đã đăng ký vào mục đích gây rối trật tự xã hội, phá hoại an ninh quốc gia, làm tổn hại thuần phong mỹ tục, đạo đức hay kinh doanh bất hợp pháp; Nếu vi phạm, tùy theo mức độ bên A tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3.4 Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ phí quảng cáo trên TikTOk với vị trí nhà tài trợ cho bên B theo điều 2.

3.5 Sau khi hợp đồng hết hạn, nếu bên B muốn gia hạn hợp đồng thì hai bên sẽ thỏa thuận tiếp tục gia hạn.

ĐIỀU 4. TRÁCH NHIỆM BÊN B

4.1 Bên B triển khai dịch vụ quảng cáo trên TikTok theo đúng số lượt xem video mà bên A đăng ký

4.2 Bên B sẽ gửi thông báo kêt quả đạt được với bên A hàng tháng bằng văn bản hàng tháng.

4.3 Nhanh chóng giải quyết khiếu nại của Bên A về chất lượng dịch vụ trong phạm vi trách nhiệm của Bên B. Bên B phải đảm bảo đủ thời gian hiển thị quảng cáo trong hợp đồng, Nếu quảng cáo của Bên A không hiển thị như đúng cam kết thì bên B sẽ hoàn lại tiền cho bên A và phải có báo cáo rõ lý do và giải quyết.

4.4 Bên B có trách nhiệm giữ bí mật thông tin đã trao đổi giữa 2 bên không tiết lộ cho bên thứ 3.

4.5 Bên B có trách nhiệm gửi báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng về số lượng view quảng cáo.

4.6 Bên B cam kết không dùng biện pháp, thủ thuật trong chiến dịch quảng cáo gây tổn hại trong việc đánh giá của TikTok đối với trang web http://www.luatminhkhue.vn. Nếu vi phạm bên B phải có trách nhiệm bồi thường và khắc phục các tổn hại cho bên A.

ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

5.1 Hai bên cam kết thực hiện đúng điều khoản của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật;

5.2 Trong quá trình thực hiện, nếu có những vướng mắc hai bên chủ động thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau.

5.3 Hợp đồng này có giá trị thanh lý sau khi hết hạn.

Nếu hai bên không đạt được kết quả thoả đáng, sẽ chuyển đến Tòa án Kinh tế tại Hà Nội để giải quyết. Quyết định của Toà là cuối cùng và bắt buộc đối với cả hai bên.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản : Bên A giữ 01 (một) bản, Bên B giữ 01 (một) bản, có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A:

ĐẠI DIỆN BÊN B:

KẾT LUẬN

Trên đây là mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo Tik Tok mà bạn có thể tham khảo. Đừng lấy ý nguyên về nhé, bạn có thể tham khảo và điều chỉnh lại hợp đồng sao cho phù hợp nhất với dịch vụ quảng cáo và quy trình làm việc bên bạn. Đảm bảo điều khoản ràng buộc có lợi cho những agency TikTok Ads bạn nhé! Chúc thành công!

Tham khảo:

https://luatminhkhue.vn/mau-hop-dong-quang-cao-tren-google.aspx

https://www.saovietlaw.com/bieu-mau-doanh-nghiep/mau-hop-dong-cung-cap-dich-vu-quang-cao/

https://thuvienphapluat.vn/hopdong/73/HOP-DONG-DICH-VU-QUANG-CAO-THUONG-MAI

CEO & Founder VÕ TUẤN HẢI
CEO & Founder VÕ TUẤN HẢI

Hơn 15 năm chuyên tâm với nghiệp Digital Marketing

  • PHÓ THỦ TƯỚNG  Đến Tận Nhà Thăm Mô Hình Làm Marketing 21/8/2014
  • CEO & Founder DMV INTERNATIONAL Co.LTD
  • Sáng Lập Quangcaosieutoc.Com - Top 1 Agency Digital Marketing Cho DN SME
  • Sáng Lập Websieutoc.Vn - Thiết Kế Website Chuẩn Ma Trận Bao Vây
  • Sáng Lập Quảng Cáo Siêu Tốc Academy - Học Viện Marketing Online
  • Sáng Lập Giải Pháp Marketing "Ma Trận Bao Vây" - Giải Pháp Marketing Tổng Lực
Banner đăng ký tư vấn mobile
Bạn sẽ nhận được cuộc gọi tư vấn trong 24 giờ
Hotline: 0901 349 349